Bekendmaking openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunning

Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig om na te gaan of omwonenden of andere burgers bezwaren hebben tegen het project. In dat geval krijg je als omwonende een brief van het gemeentebestuur.

Inkijken van een dossier

In het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid vind je alle dossiers die in Maarkedal (en de rest van Vlaanderen) op dat moment in openbaar onderzoek zijn of recent beslist werden.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je hier de stukken van het dossier raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kan je de gedetailleerde plannen en andere welbepaalde stukken niet online raadplegen. Wil je graag het volledige aanvraagdossier inkijken, dan kan je terecht bij de dienst Omgeving en Wonen.
Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kan je een dossier raadplegen en een digitaal bezwaarschrift indienen.

Opgelet, de periode van het openbaar onderzoek en de beslissing over de omgevingsvergunning worden verplicht bekendgemaakt op het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Het gemeentebestuur heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt in geen geval je gegevens voor commerciële of andere doeleinden.

Gele affiche

Loopt er een openbaar onderzoek met betrekking tot je dossier, dan moet je tijdens de periode van het openbaar onderzoek een gele affiche uithangen aan de locatie van de vergunningsaanvraag.

Lopende openbare onderzoeken

  • Bekendmaking openbaar onderzoek: 'kapel- en etagelinde bij kruispunt, Maarkedal (Nukerke), Lindeke – monument'
  • O/131/2018 – OMV_ 2018109085 (Willen Agri), Rijksweg 5 te 9680 Maarkedal: Herbouwen van een loods + bijstellen milieuvoorwaarden
  • O/132/2018 – OMV_ 2018073278 (Verstraete Geert), Maarkendries 2 te 9680 Maarkedal: Deels regulariseren van een reliëfwijziging.O/125/2018 - OMV_2018126654 (Vander Stichelen – Libert Steven), Fortstraat 12-14 te 9680 Maarkedal: Verbouwen woning + functiewijziging (deel) naar toeristische logies
  • O/128/2018 – OMV_ 2018136439 (De Smet Rudy), Mere 1 te 9681 Maarkedal: Verkavelen van een perceel in 4 loten
  • O/91/2018 – OMV_ 2018092893 (Toerisme Oost-Vlaanderen), Uitkijkpunt Bosgat te 9688 Maarkedal: Herinrichting uitkijkpunt Bosgat
  • O/7/2019: OMV_2018141078 (Vandenhaesevelde Luc), Annovenstraat/Koekamerstraat te 9688 Maarkedal: Bijstelling verkaveling

Openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst. Vanaf 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan het CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Openbaar onderzoek ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Zoals het Materialendecreet voorschrijft (art.18§7), wordt er ook in onze gemeente een openbaar onderzoek van deze planwijziging georganiseerd. Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019.

Gedurende die tijd liggen de gewijzigde teksten ter inzage bij de dienst Omgeving en Wonen. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Meer info en de publicaties van de gewijzigde teksten uit het plan zijn terug te vinden op de website van OVAM.